Regulamin sklepu

I. Ogólne informacje

1. W regulaminie zostały użyte pojęcia:
a. Sprzedawca, czyli:

Maboo sp. z o.o., ul. Aleja Bolesława Krzywoustego 4/1 40-870 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000804510, NIP: 6342967429; kapitał zakładowy 5 000 zł;

b. Klient: każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która składa zamówienie w naszym sklepie;
c. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.techx.shop
d. zakupy prywatne – zakupy robione przez konsumenta lub osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, pod warunkiem, że zakupy te nie mają dla tej osoby charakteru zawodowego.
2. W regulaminie opisano zasady, na jakich sprzedawane są produkty i usługi.
3. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży produktów w sklepie.
4. Zanim zrobisz zakupy w naszym sklepie, przeczytaj i zaakceptuj ten regulamin.

II. Nasze produkty

5. Sprzedajemy produkty, które prezentujemy w sklepie.
6. Jako sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy wolne od wad. Wszystkie produkty znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek.

III. Działanie sklepu

7. W sklepie można
a. robić zakupy,
b. korzystać z indywidualnych rabatów,
c. uczestniczyć w promocjach i konkursach,
d. oceniać produkty i pisać o nich opinie,
8. Aby zrobić zakupy w sklepie nie trzeba się w nim rejestrować.
9. Jeśli Klient zarejestruje konto w sklepie, może dodatkowo sprawdzać swoją historię zamówień.
10. Konto można zarejestrować na stronie www.techx.shop w trakcie rejestracji wymagane będzie zaakceptowanie regulaminu.
11. Klient zawsze może usunąć swoje konto w internetowym sklepie.
12. Korzystając ze sklepu lub pisząc opinie o produktach w sklepie, nie można zamieszczać treści niezgodnych z prawem, w szczególności:
a. używać wulgaryzmów,
b. nawoływać do przemocy lub nienawiści,
c. propagować rasizmu,
d. uwłaczać czyjejś godności,
e. głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
f. podawać informacji, które noszą znamiona przestępstwa, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe,
g. promować produktów i usług naszej konkurencji.
13. Nie stosując się do tej zasady, opinia może zostać usunięta lub zostać zmodyfikowana. 13.1 Strona sklepu działa prawidłowo, jeśli:
a. zostanie użyta przeglądarka: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
b. w przeglądarce została włączona obsługę języka Javascript,
c. w przeglądarce została włączona obsługę ciasteczek i danych stron.
14. Reklamacje związane z działaniem konta w sklepie można wysłać na adres: [email protected] Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

IV. Sprzedaż produktów

15. Sprzedawane są produkty tylko te, które są prezentowane przez sklep.
16. W naszym sklepie nie prowadzimy sprzedaży hurtowej.
17. Zamówienia w klepie można składać poprzez stronę internetową www.techx.shop Można to robić na dwa sposoby:
a. przez założone konto,
b. bez zakładania konta – jeśli każdorazowo zostanie zaakceptowany regulamin.
18. Żeby zrobić zakupy w sklepie: należy:
a. przeczytać informacje o produkcie,
b. dodać do koszyka produkty – jeśli są dostępne,
c. wybrać sposób dostawy,
d. wybrać sposób płatności,
e. wprowadź dane odbiorcy,
f. sprawdzić podsumowanie zamówienia,
g. złożyć zamówienie przy użyciu przycisku „Kupuję i płacę”.
19. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane na maila Klienta, który został podany w zamówieniu.
20. W przypadku produktów o charakterze przedsprzedażowym, nieopłacone zamówienia do przedostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym wykonane było zamówienie zostanie automatycznie przeniesione na kolejny termin dostawy towaru do Polski o ile taki termin jest dostępny.
21. W przypadku nieopłacenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia do sklepu, Sprzedawca może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania, zwrotu kosztów itp.
22. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia, oraz zwrotu 100% wpłaconych środków z tytułu należności za zamówienia. Sklep może, jednak nie musi podawać przyczyny swojej decyzji drogą komunikacji elektronicznej.

V. Dostawa

22. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.
23. Produkty w przedsprzedaży mogą mieć różne daty dostawy.
24. W przypadku produktów zakupiony w przedsprzedaży, przybliżony czas dostawy podany zostanie w opisie danego produktu w sklepie.
25. Do tego terminu należy doliczyć 7 dni roboczych na wydanie towaru z ekspedycji oraz do 5 dni roboczych na przekazanie towaru do wysyłki.
26. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu.
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient otrzyma odrębne powiadomienie
za pośrednictwem e-maila lub sms wskazany przez Klienta.
27. Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną, o ile ma to zastosowanie.
28. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
• Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej;
• Odbiór zamówienia w punkcie Odbioru.

VI. Płatności

29. Ceny wszystkich produktów w sklepie podawane są w złotych polskich. Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki.
30. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
31. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
32. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
33. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
34. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
• przelewem z góry na konto,
• za pośrednictwem PayPal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             35. Wystawienie i przesłanie faktury odbywać się będzie w formie elektronicznej. Z gwarancją autentyczność ich pochodzenia oraz integralnością treści.
36. Każda faktura elektroniczna zostanie dostarczona na adres e-mail, podany przez Klienta                                                                                                                                                                                                                                37. Sprzedawca nie odpowiada za błędne dane na fakturze, jeśli takie dane Klient wskaże podczas rejestracji lub składanego zamówienie.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

38. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.
39. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
40. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Adres do zwrotu:
Magazyn Techx.shop
ul.Dywizjonu 303 161
01-470 Warszawa

41.Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
42. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
43. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).
44. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres: [email protected] lub pocztą na adres: Techx ul. Dywizjonu 303 161 01-470 Warszawa
45. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Kupującego i przesłania go Sprzedawcy.
46. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
47. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
48. Klient nie może zwrócić produktu i odstąpić od umowy, jeśli:
a. Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. Przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. Przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. Dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
f. Przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. Zawartej w drodze aukcji publicznej.
49. Niezależnie od potwierdzenia Faktury Korygującej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia Faktury Korygującej Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
49.1 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
49.2 Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

VIII. Reklamacje

50. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres Techx shop ul. Dywizjonu 303 161 01-470 Warszawa.
51. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
52. Zalecane jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu tj. z poziomu profilu Klienta, po zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego.
53. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Na paczce zawierającej kwestionowany towar zaleca się umieszczenie numeru zamówienia.
54. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
55. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

56. Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.
57. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży będącej sprzedażą pomiędzy przedsiębiorcami, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
58. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
59. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:
59.1 odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona
(art. 558 in. Kodeksu Cywilnego);
59.2 odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
59.3 odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
59.4 Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
59.5 Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
60. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument lub Przedsiębiorca indywidualny a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
61. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

X. Dane Osobowe

62. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
63. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
64. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
65. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

66. Niniejsze Regulamin obowiązują od dnia 6 marca 2021 roku.
67. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
68. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
69. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
70. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę, Marketplace Sprzedawcę oraz Klienta.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.
71. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
72. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami indywidualnymi jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
73. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
74. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
• Cookies
• Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

Scroll To Top
Close
Close
Sklep
0 Obserwowane
0 Koszyk
Close

Moje zamówienie

Koszy jest pusty.

Kontynuuj zakupy

Planuj zakupy z wyprzedzeniem i oszczędzaj pieniądze.
Zamówienia można składać do 30.04.2021
This is default text for notification bar